Ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ is nog tot en met 7 augustus op afspraak in te zien bij de Gemeente Binnenmaas. Ook liggen daar de milieueffectrapportage, de ontwerp omgevingsvergunningen voor het windpark en de zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst ter inzage. De windmolens staan gepand recht tegenover Barendrecht.

Het desbetreffende bestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ maakt het mogelijk om vijf windmolens van 187 meter hoog op te richten en te exploiteren in de gemeente Binnenmaas. Deze windmolens ko- men in een gebied aan weerszijden van de Heinenoordtunnel. Eneco Wind (2 windmolens) en Renewal Energy Factory (3 windmolens) hebben inmiddels omgevingsver- gunningen aangevraagd.

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, is het mogelijk een zienswijze in te dienen. U kunt deze richten aan de gemeenteraad van Binnenmaas, Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam. Alleen de indieners van een zienswijze kunnen in een later stadium beroep instellen bij de Raad van State te ’s-Gravenhage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.binnenmaas.nl (onder ‘Actueel/Bekendma- kingen en besluiten’).