Kleine Duiker krijgt eenmalige subsidie

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond heeft de gemeenteraad besloten aan stichting De Kleine Duiker een éénmalige subsidie en een borgstelling voor een bancaire lening te verstrekken. Dit besluit is tot stand gekomen als gevolg van de op 1 november 2016 unaniem door de raad aangenomen motie ‘Kleine Duiker’. Aan het oorspronkelijke besluit zijn twee beslispunten toegevoegd als gevolg van een door alle fracties ingediend amendement raadsbesluit ‘Motie de Kleine Duiker’ dat unaniem is aangenomen.

In het amendement wordt het college opgedragen om een ambtelijke werkgroep in te stellen ter continue monitoring van de financiële risico’s en de ontwikkelingen bij de Kleine Duiker. De bevindingen van de ambtelijke werkgroep over de risico’s, ontwikkelingen en de daarbij behorende resultaten dienen ten minste tot aan het zomerreces van 2019 twee keer per jaar via een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad teruggekoppeld te worden. Na deze periode worden nut en noodzaak van deze opdracht opnieuw vastgesteld. Tevens wordt het college in het amendement opgedragen om samen met de Kleine Duiker een gedeelde lange termijnvisie op te stellen en deze voor maart 2018 aan de raad aan te bieden.