Gemeenteraad stelt Jaarrekening 2017 en Voorjaarsnota 2018 vast

De gemeenteraad stelde afgelopen dinsdagavond de Jaarrekening 2016 en de Voorjaarsnota 2018 vast. Met het vaststellen van de Voorjaarsnota bepaalde de gemeenteraad hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het volgende jaar uit zal zien. De Voorjaarsnota is een voorloper van de begroting. Met de Jaarrekening 2016 legt de gemeente verantwoording af over de uitgaven die zij deed in 2016.
Lennart van der Linden, (foto) wethouder Financiën: ,,De Jaarrekening is positief en de Voorjaarsnota staat, ondanks de naderende gemeenteraadsverkiezingen, vol met plannen die we nog de komende tijd willen uitvoeren. We zijn dus niet alleen ambitieus, maar ook realistisch én nancieel gezond.”

Voorbeelden van die plannen zijn onder meer het programma Hart van Carnisselande, waarmee het college in Carnisselande het centrum rond het Middeldijkerplein, Carnisse Veste en het Havenhoofd aantrekkelijker wil maken. Ook in het centrum van Barendrecht gaat het komende jaar nog veel gebeuren, met onder andere het verleggen van de Binnenlandse Baan en de herinrichting van het Binnenhof. Verder onderzoekt het college nog dit jaar de mogelijkheden voor nieuwbouw voor gebouw ’t Trefpunt. Er is ook aandacht voor sport, met bijvoorbeeld de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Smitshoek. Ook wil het college de parkeerdruk rond het station aanpakken, de verkeersveiligheid op de Portlandse Baan verbeteren en het gebruik van fiets en OV meer stimuleren.
Door de gemeenteraad werd dinsdagavond ook een aantal moties en amendementen aangenomen, waaronder een motie voor meer waardering voor de Barendrechtse mantelzorger en een motie om structureel geld te reserveren voor de duurzame energietransitie, die beiden unaniem werden aangenomen.

Jaarrekening 2016
In Barendrecht was 2016 een bewogen jaar. Zo werd gestart met de aanpak van het centrum, de Zuidpolder is vergroot en de gemeente had een taakstelling voor de huisvesting van een groot aantal vergunninghouders. Daarnaast is er veel gebeurd in het sociale domein. ,,Dat we toch met een positief resultaat zijn geëindigd is mooi, en laat ook een realistische begroting zien”,
aldus de wethouder. Het overschot uit 2016 wordt in 2017 voor diverse plannen direct gebruikt. Denk daarbij aan extra geld voor duurzaamheid. Een groot deel komt ten gunste van de algemene reserve.

Financiële meevaller
In juni bleek uit gegevens van de Rijksoverheid ook dat de gemeente Barendrecht de komende jaren meer kan besteden dan eerder werd aangenomen. Het voordeel ten opzichte van eerdere cijfers loopt op van 830.000 euro dit jaar tot 2,3 miljoen in 2021. De uitke-ring uit het zogenoemde Gemeentefonds van het Rijk is de belangrijkste inkomstenbron voor een gemeente. Deze nieuwe financiële vooruitzichten zijn al verwerkt in de Voorjaarsnota die de gemeenteraad afgelopen dinsdagavond vaststelde en houden onder meer in dat de tekorten in het sociaal domein (zorg, jeugdzorg, werk en inkomen) aanzienlijk zijn teruggebracht.