EVB stelt vragen aan Van Wolfswinkel over Borgstede

De EVB is niet tevreden over de brief van wethouder Johan van Wolfswinkel (foto) over het gesprek met Laurens over het woon- en zorgcentrum Borgstede in Barendrecht. In deze brief gaf de wethouder aan dat er slechts als enige zekerheid kan worden gesteld dat het huurcontract met Woonzorg Nederland medio 2020 afloopt en er tot die tijd ‘sowieso niets verandert’. Dat Laurens de (positieve) intentie heeft om in Oud Barendrecht een woonvoorziening voor ouderen te realiseren ofwel te behouden en hiertoe in gesprek is met het Zorgkantoor en met Woonzorg Nederland. Dat u Laurens heeft toegezegd, indien nuttig en nodig, Laurens zal ondersteunen door zelf in gesprek te gaan met deze partijen.
Bovenstaande is geen samenvatting van uw brief, maar de volledige weergave van de inhoud van de brief. EVB heeft behoefte aan meer inhoudelijke informatie over de ontwikkelingen bij Borgstede en is van mening dat ook de bewoners van Borgstede en hun familie, vertegenwoordigd in de Cliëntenraad Borgstede, recht hebben op een open en volledige informatie t.a.v. de ontwikkelingen en de plannen voor de toekomst met Borgstede. EVB betreurt het dat er geen gespreksverslag per brief naar de raad is verstuurd.

Vragen:
1) Is er een gespreksverslag gemaakt van het gesprek dat u met Laurens had over Borgstede?
2) Zo ja, bent u bereid dit alsnog met de raad te delen?
3) Is Laurens van mening dat het Zorgkantoor en Woonzorg Nederland de enige partijen zijn die de ambitie kunnen helpen realiseren om voor ouderen een woonvoorziening in Oud Barendrecht te realiseren ofwel te behouden?
4) Wat is hierover inhoudelijk met Laurens besproken?
5) Is de wethouder van mening dat het Zorgkantoor en Woonzorg Nederland de enige partijen zijn die de ambitie kunnen helpen realiseren om voor ouderen een woonvoorziening in Oud Barendrecht te realiseren ofwel te behouden?
6) Zo niet, welke partijen zouden hier verder een bijdrage aan kunnen leveren?
7) Wilt u en/of Laurens ook met deze partijen (proactief) in gesprek gaan?
8) In uw brief geeft u aan dat u heeft toegezegd, indien nuttig en nodig, Laurens te ondersteunen door zelf in gesprek te gaan met deze partijen.
Wanneer is voor u respectievelijk voor Laurens het moment ‘nuttig en nodig’ aangebroken en wat zijn voor u respectievelijk voor Laurens de criteria daarbij?
9) In de afgelopen maand zijn bewoners en hun familie van Woonvoorzieningen van Laurens in andere gemeentes geconfronteerd met niet vooraf aangekondigde sluiting van de woonvoorziening waar zij woonden en moesten mensen binnen korte tijd verplicht verhuizen met alle onwenselijke gevolgen van dien:
a)Kan de wethouder toezeggen dat dit bij Borgstede geenszins het geval zal zijn/worden?
b)Wat kan Laurens doen om dit koste wat kost te voorkomen?
c)Wat kan de gemeente doen om dit koste wat kost te voorkomen?
d)Is de gemeente bereid (zo nodig) verregaande stappen te nemen om dit te voorkomen?
e)Wat zijn de voorwaarden waaronder Borgstede kan blijven bestaan? (denk aan verbouwen, aantal bewoners e.d.)
10) Heeft u met Laurens de afspraak gemaakt dat zij de ontwikkelingen regelmatig terugkoppelen naar u?
11) Indien niet, wilt u die afspraak alsnog met Laurens maken?
12) Indien wel, wilt u de terugkoppeling inhoudelijk en adequaat met de gemeenteraad delen?
13) Wanneer moet volgens u duidelijk zijn of het Laurens gaat lukken om een woonvoorziening voor ouderen in Oud Barendrecht te realiseren ofwel te behouden?
14) Mocht op enig moment blijken dat het Laurens niet gaat lukken om de intentie zoals genoemd in uw brief, waar te maken, wat zullen dan de vervolgstappen zijn?
15) Werkt u/het college, aan een visie t.a.v. ouderenzorg en een woonvoorziening in Oud Barendrecht?
16) Zo ja, kunt u de gemeenteraad informeren over deze visie?
17) Zo nee, bent u bereid om een eigen gemeentelijke visie te ontwikkelen?
18) Bent u met ons van mening dat de gemeente maximale inspanning moet verrichten om een woonvoorziening in Oud Barendrecht te behouden om te voorkomen dat mensen gedwongen moeten verhuizen naar een andere gemeente met alle negatieve gevolgen die dat met zich meebrengt, of dit nu met of zonder Laurens mogelijk is?
19) Bent u met ons van mening dat de tijd dringt en dat bewoners van Borgstede, hun familie en Cliëntenraad Borgstede niet langer aan het lijntje gehouden mogen worden, maar regelmatig adequaat geïnformeerd dienen te worden door Laurens over de ontwikkelingen?
20) Bent u bereid de gebrekkige informatiestroom naar bovenstaande belanghebbenden met Laurens te bespreken t.b.v. verbetering?
21) Spelen bij de Elf Ranken in Carnisselande ook vragen rondom het voortbestaan?